Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty

.

Chia sẻ: