Dịch vụ Tư vấn Đầu tư

Chúng tôi làm gì

UNICAP cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài dựa trên các thỏa thuận hợp tác tiêu chuẩn quốc tế. Các danh mục được thiết kế nhằm phân bổ vốn của nhà đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư, lợi nhuận kỳ vọng và mức chấp nhận rủi ro của từng khách hàng.